Miljö & Kvalitet

Logistikföretaget Förlängda Armen AB är sedan våren 2016 certifierade i Miljö & Kvalitet enligt ISO-standarden 9001 respektive 14001.

Kvalitetspolicy

Förlängda Armen AB startades 1979 och ägs idag av Christian Andersson och Johnny Wallman och drivs av VD Michael Hillblom. Förlängda Armen bedriver transport och lagerverksamhet med ett 50-tal fordon som drivs av kontrakterade åkare.

Ett systematiskt kvalitetsarbete för oss, handlar om att kontinuerligt förbättra våra tjänster och arbetssätt för att överträffa våra kunders förväntningar. Genom att systematiskt följa upp ärenden, leveransprecision och kundnöjdhet lär vi oss hur vi kan förbättra kvalitén i vår verksamhet. Vi arbetar också för att skapa ömsesidigt fördelaktiga avtal och samarbeten med våra leverantörer.

Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel och våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Det innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete internt eller externt, på ett korrekt sätt och i rätt tid. Varje medarbetare inom Förlängda Armen bidrar till att skapa kvalitet och nöjda kunder genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst och genom professionellt genomförda uppdrag.

Företagets ledning visar sitt engagemang för kvalitet genom att

  • upprätta tydliga mål
  • utveckla medarbetarnas kompetens och delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt
  • vidta åtgärder som bygger på fakta och långsiktighet

Genom ständig förbättring, ska Förlängda Armen AB öka förtroendet hos kund och bli kundens förstahands val.

För Förlängda Armen AB är det en självklarhet att med marginal leva upp till de lagar och andra krav som berör vår verksamhet.

Denna kvalitetspolicy antogs av Förlängda Armen AB den 1a oktober 2015 och reviderades den 20 januari 2021.

Miljöpolicy

Ledstjärnan för vår verksamhet är pålitlighet. Lovar vi leverans ett visst klockslag ska det hållas! Det skall också vara lätt för våra kunder att beställa bud till ett fast pris och få en tydlig faktura, utan några krångliga tillägg som t.ex. för drivmedelstillägg, trängselavgifter mm.

Vår miljöpåverkan ligger förutom vid transport av varor, inom områdena miljökunskap, inköp av varor och tjänster, energianvändning, transporter och avfall. Vi vill därför arbeta aktivt med att förbättra vår miljöprestanda så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi vill bidra till hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft, gröna skogar och bad- och drickbart vatten. För att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi på Förlängda Armen AB arbeta med följande områden, vilka vi bedömt som betydande för vår verksamhet:

Kunskap: Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet. Vi ska även förmedla kunskaper vidare till våra kunder och partners.
Inköp av produkter och tjänster: I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter.
Energi- och vattenförbrukning: Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning.
Transporter: Vi strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från företaget och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.
Avfall och farligt avfall: Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.

Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

 

Denna miljöpolicy antogs av Förlängda Armen AB den 8 juni 2015 och reviderades den 20 Januari 2021.

Arbetsmiljöpolicy

Följ denna länk för att läsa vår arbetsmiljöpolicy.

 

Samtliga policy finns för i PDF-format här.